Privacy Policy

Polityka prywatności

Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2023

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu pod adresem: https://work4us.pl/ (zwanego dalej: „Serwisem”).

Właścicielem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest WORK 4 US Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie, pl. Zamkowy 24A lok 1B, 55-200 Oława (zwana dalej: „Spółka”).

Zakres i cel przetwarzania danych

Za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy. Użytkownik, który aplikując na dane stanowisko wypełni i wyśle podanie o pracę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia lub rekomendowania ich klientom Work4 US Sp. z o.o. Zgoda ta wyrażona jest poprzez czynność.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda.

W momencie zawarcia umowy – w zależności od jej rodzaju podstawą prawną jest:

 • w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO,
 • w przypadku osób, z którymi zawarte są umowy cywilnoprawne – art. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

W przypadku podania przez kandydata szczególnych kategorii danych i wyrażenia wyraźnej zgody na ich przetwarzanie, podstawą do przetwarzania takich danych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Jeżeli kandydat umieści w CV klauzulę zgody na przetwarzanie danych również w kolejnych procesach rekrutacyjnych administrator będzie miał możliwość przetwarzania danych również w tym celu.

Użytkownik za pośrednictwem Serwisu (w dedykowanym do tego miejscu) ma również możliwość pozostawienia swojego CV dla celów przyszłych rekrutacji. Tak przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

Ponadto użytkownik Serwisu ma możliwość skontaktowania się ze Spółką za pośrednictwem formularza kontaktowego. Tak pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony.

Użytkownicy mają również możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie przez Spółkę:

 • informacji handlowych i marketingowych o rozwiązaniach i usługach HR za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty e-mail,
 • informacji handlowych za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i/lub mailowej.

W związku z korzystaniem przez użytkownika z niniejszego Serwisu, dane zbierane są również w sposób automatyczny. Są to dane o aktywności użytkownika w Serwisie, tj. liczba i źródło wizyt w serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystania, odesłania czy numer IP komputera. Spółka nie wykorzystuje tych informacji do identyfikacji użytkownika. Dane te występują w postaci plików cookie (więcej o cookie w informacji o cookie wyświetlanej w Serwisie oraz poniżej w treści Polityki prywatności).

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

Dane osobowe przekazane w celu rekrutacji będą przetwarzane przez 6 miesięcy do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata również na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 12 miesięcy od przekazania danych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody (na marketing, przyszłe rekrutacje, dodatkowe dane w CV) przetwarzane będą do czasu jej wycofania bądź do czasu ustania celu przetwarzania. Należy zauważyć, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Przekazane w formularzu kontaktowym dane, są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.

Po upływie tego okresu dane są anonimizowane (pozbawiane cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwane. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe.

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Serwisie

Spółka dba o to, by przetwarzanie danych odbywało się zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679/WE, ustawy o ochronie danych osobowych, a także przepisami szczególnymi.

Spółka wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, m.in. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas transmisji danych, co zapewnia ochronę identyfikujących użytkownika danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do danych przez nieupoważnione systemy lub osoby.

Spółka zapewnia, by każda osoba działająca z jej upoważnienia i mająca dostęp do danych osobowych użytkownika przetwarzała je wyłącznie na polecenie Spółki.

Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Spółkę, podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Serwis korzysta z usługi statystyk stron internetowych Google Analytics, która śledzi i raportuje aktywność na stronie internetowej (śledzi wizytę za pomocą adresu IP aby określić przybliżoną lokalizację geograficzną użytkownika), w tym czas trwania sesji, liczbę stron na sesję, informacje o źródle ruchu itp. Wszystkie dane zebrane przez Google Analytics są hostowane na serwerach Google znajdujących się w USA. Administrator zapewnia, iżw zakresie takiego transferu danych gwarantuje wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).

Profilowanie danych

Dane osobowe użytkownika Serwisu nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Uprawnienia Użytkownika Serwisu w zakresie przetwarzanych danych

Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Użytkownik ma prawo uzyskać od Spółki potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:
 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania swoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących jemu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych;
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Ma prawo żądać od Spółki sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli zdaniem użytkownika nie ma podstawie do tego, aby Spółka przetwarzała jego dane może on żądać, aby Spółka je usunęła. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,
 • jego dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,
 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny, dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Spółka może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowuje dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Spółki;

ograniczenia przetwarzania danych - użytkownik może żądać, aby Spółka ograniczyła przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nim działań, jeżeli zdaniem użytkownika Spółka ma nieprawidłowe dane na temat użytkownika lub przetwarza je bezpodstawnie, lub nie chce, żeby Spółka je usunęła, bo są potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Spółka ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości danych użytkownika,
 • gdy przetwarzanie danych użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania,
 • gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których Spółka je zebrała lub wykorzystywała, ale są one potrzebne użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację użytkownika – ochrona interesów użytkownika, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizuje Spółka, przetwarzając dane osobowe użytkownika;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Jeżeli użytkownik skorzystasz z tego prawa, Spółka zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli sprzeciw użytkownika okaże się zasadny i Spółka nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych użytkownika, usunie dane, wobec wykorzystania których użytkownik wniósł sprzeciw;
 • przenoszenia danych – użytkownik ma prawo otrzymać od Spółki w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył na podstawie swojej zgody. Użytkownik może też zlecić Spółce przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Spółkę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik może zgłaszać do Spółki skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. Jeżeli uważa, że Spółka przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Pliki cookies (Ciasteczka)

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne (session cookies): są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Cookies trwałe/stałe (persistent cookies): są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies. Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

statystyczne pliki cookies. Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe pliki cookies. Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Prawo stanowi, że można przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie Administrator potrzebuje zezwolenia użytkownika.

Niezbędne pliki cookies są przetwarzane przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz użytkowników. Pozostałe pliki cookies są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody.

Przy wejściu po raz pierwszy do Serwisu https://work4us.pl/ użytkownikowi ukazuje się informacja o plikach cookies (u dołu strony). Użytkownik w tym miejscu ma możliwość wyboru na użycie jakich rodzaje plików cookies wyraża zgodę.

Ponadto użytkownik w dowolnej chwili może wycofać swoją zgodę bądź dowolnie zmienić swoje preferencje, klikając widget cookie widniejący na każdej stronie (w jej lewym dolnym rogu) a następnie zmieniając ustawienia w ukazującym się banerze.

Ponadto domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu użytkownika, na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.

Kontakt

Wszelkie uwagi lub wątpliwości związane z treścią niniejszej Polityki prywatności należy kierować mailowo na adres: bok@work4us.pl

Book Your Next Event


  Podanie powyższych danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale konieczne w celu kontaktu zwrotnego oraz przedstawienia przez nas oferty usług, które Cię interesują.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Work4US Sp. z o.o. z siedzibą w Oławie, pl. Zamkowy 24A lok 1B, 55-200 Oława. Twoje dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym, a w przypadku wyrażenia poniższych zgód również do celów marketingowych.  Informujemy, że zgoda może być w każdym chwili wycofana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: info@work4us.pl. Pełne informacje o danych osobowych znajdziesz w naszej  Polityce prywatności.

  Book Your Next Event


   Call Now Button